Jak pomáháme

Všechny způsoby, jak Vám jsme schopni pomoci. Pomáháme po celé České republice.

Plán útěku

Pomůžeme Vám přežít násilný či toxický vztah až do toho momentu, kdy se z něj rozhodnete odejít.

Okamžitá finanční a materiální pomoc

Zajistíme pro Vás okamžitou pomoc, pokud se rozhodnete z násilného vztahu odejít, ale nemáte kam. Na přechodnou dobu tak pomůžeme zajistit ubytování, jídlo, případně věci základní denní potřeby.

Právní pomoc zdarma

Vymyslíme s Vámi strategii. Tyto činy je třeba hlásit a my Vám pomůžeme projít a zvládnout trestní řízení.

Současně pomůžeme i s navazujícími problémy, jako je rozvod, svěření dětí do péče, výživné, vypořádání společného jmění manželů apod.

Psychologická pomoc

K dispozici také máme skvělý tým psychologů a terapeutů, kteří Vám pomohou se dostat zpět na nohy. V akutní fázi problému Vám jejich práci uhradíme.

Pomoc státu

Pomůžeme Vám také v oblasti dávek a příspěvků tak, abyste se co nejdříve dokázali postavit na vlastní nohy.

Přítel na telefonu

Kdykoliv Vám bude mizerně, budete se potřebovat svěřit, podpořit nebo si jen zanadávat, můžete využít přítele na telefonu.

Snaha o změnu

Uvědomujeme si, že v mnoha ohledech je náš právní řád nedokonalý, tresty jsou směšné, a zákony nereflektují současné potřeby.

Snažíme se tedy také prostřednictvím diskuzí a předávání odborných stanovisek o legislativní změny k lepšímu.

Live streamy na Tiktoku

Myslíme i na ty nejzranitelnější oběti, děti.

Na Facebooku jsme proto vytvořili profil 13leté dívky, čímž jsme spustili naprosto nečekanou lavinu odpornosti ze strany sexuálních agresorů.

V pravidelných intervalech, pod názvem Lovci prasáků, vysíláme živé streamy na našem Tiktoku, ve kterých nám, jakožto 13leté dívce, píšou sami agresoři. Ti jsou po případném naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů následně předáni k prověření policii.

Přidejte si nás na sociálních sítích, ať už Vám žádná pozvánka na stream neunikne, a pojďme společně chránit děti na internetu!

Besedy pro veřejnost a školení odborníků

O těchto tématech je potřeba mluvit. Hodně. Proto pro Vás také ve spolupráci s dalšími odborníky pořádáme besedy, a šíříme tak osvětu o domácím násilí a sexualizovaných trestných činech.

Ve spolupráci s dalšími odborníky pořádáme školení pro policii, terapeuty, advokáty, státní zástupce a lékaře na tuto problematiku.

Potřebuji pomoc

Ve formuláři popište, co Vás trápí a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Podmínky poskytnutí pomoci

Pomoc je určena výhradně obětem domácího a sexualizovaného násilí, kdy je spolek Věřím ti, z.s. oprávněn si tyto skutečnosti od oběti ověřit a v případě, že nebudou naplněny podmínky pro získání některé z forem podpory, může být tato podpora neposkytnuta.

Na podporu od spolku Věřím ti, z.s. neexistuje právní nárok. Přidělení podpory se uskutečňuje na základě dobrovolného rozhodnutí výkonného orgánu spolku.

Veškerá pomoc je udílena na základě darovacích smluv a vyplácena z našeho sbírkového účtu číslo 2702525732/2010, vedeného u Fio banky.

Okamžitou finanční a materiální pomoc spolek poskytuje pouze, pokud je žadatelem oběť domácího násilí nebo sexualizovaného násilí, která nemá před pachatelem a od nastalé situace kam utéct (např. matka s malým dítětem, která je bita svým manželem/partnerem; 18 letý člověk, který stále žije se svými rodiči, ale rodič ho sexuálně zneužívá apod.). Okamžitá finanční a materiální pomoc spočívá v poskytnutí dočasného  bydlení (penzion, ubytovna), nebo úhradě nájemného a záloh za služby a poskytnutí dárkových karet na nákup potravin a drogérie. Tuto formu pomoci není možné poskytnout výplatou na účet oběti nebo výplatou v hotovosti. Vždy je hrazena účelně a přímo na pokrytí nezbytných nákladů. Tato forma pomoci může být poskytnuta maximálně na dobu dvou měsíců.

Právní pomoc zdarma spočívá v poskytnutí právní pomoci zmocněnce zvlášť zranitelné oběti, kdy tyto náklady zmocněnci ze zákona hradí stát. Tuto právní pomoc vykonávají námi vybrané a specializované advokátní kanceláře napříč celou Českou republikou.

Spolek Věřím ti, z.s. dále uhradí oběti domácího nebo sexualizovaného násilí nezbytnou právní pomoc i v dalších navazujících oblastech, jako je rozvod manželství, svěření dětí do péče, určení výše výživného, žádosti o vydání předběžných opatření, žalob na přiznání nemajetkové újmy, sepis exekučních návrhů apod. Za tímto účelem spolek spolupracuje s několika vybranými advokátními kancelářemi. Tuto část služeb vykonávají zcela pro bono (tedy pro klienta zdarma), v těch případech, kde je to možné, jménem klienta požádají o přiznání právní pomoci zdarma, a pokud to není možné a jedná se o složité případy, poskytují své služby našim klientům za výrazně sníženou odměnu. Maximální výše podpory činí 30.000 Kč. Všichni tito advokáti se pak na základě smlouvy o spolupráci zavázali, že budou poskytovat spolku finanční podporu darováním nejen části svých odměn zpět na sbírkový účet.

Spolupracujeme taktéž s výbornou exekutorkou, která případy našich klientů řeší přednostně a s důrazem na pozitivní výsledek.

Psychologickou pomoc pro naše klienty zajišťujeme jak prostřednictvím psychologů a psychiatrů, tak odborníků z oblasti psychoterapie. S těmito lidmi máme velmi kladné zkušenosti u předchozích případů, kdy obětem skutečně dokázali pomoci. Péči, která pro oběť není hrazena ze zákonného zdravotního pojištění, uhradíme, a to v max. rozsahu 12 terapií (cca 3-4 měsíce léčby).

Díky našim kontaktům v institucích, jako je Úřad práce, OSSZ, OSPOD apod., Vám pomůžeme cíleně zažádat a správně vyplnit veškeré potřebné formuláře, abyste co nejrychleji mohli získat podporu státu a postavit se na "vlastní nohy". V případě potřeby Vás propojíme i s odborníky v oblasti financí a finanční gramotnosti, kteří Vám pomohou překlenout nejtěžší období a nespadnout do ještě větší propasti.

Poté, co se nám rozhodnete svěřit, a pokud o to budete stát, bude Vám nabídnut Váš osobní anonymní přítel na telefonu. Jedná se o okamžitou formu pomoci, kdy se této osobě prostřednictvím sociálních sítí můžete svěřit s čím budete potřebovat, zanadávat si, poprosit o pomoc, pokud Vám bude nejhůře. Každý přítel na telefonu je stejně jako my vázán mlčenlivostí a nesmí o Vašich problémech s nikým hovořit. Je tu pro to, aby Vás podržel v těch nejtěžších chvílích. Většinou se také jedná o člověka, který si podobným problém prošel, takže se do Vašich potíží dokáže vcítit. Dále mezi těmito lidmi naleznete studenty psychologie a sociálních oborů.

Besedy pro veřejnost jsou velmi potřebným a užitečným nástrojem, jak tato témata dostat k širší veřejnosti, otevřít je a veřejně o nich mluvit v naší společnosti a přestat předstírat, že v České republice se nic takového neděje. Besedy pořádáme napříč republikou ve spolupráci s nejrůznějšími odborníky (advokáty, terapeuty, poslanci apod.). Finanční prostředky pak mohou být využity na úhradu nejnutnějších nákladů spojených s pořádáním takové akce (cestovní náklady, pronájem prostor, apod.).

Nezbytným krokem pro změnu celého procesu je také školení všech profesí, které se s domácím a sexualizovaným násilím setkávají. Jejich přístup a chování má totiž zásadní dopad nejen na psychiku oběti, ale také na celý průběh trestního řízení a nezřídka kdy i na výsledný trest. Policie, znalci, státní zástupci i advokáti, ti všichni musejí k oběti přistupovat zvlášť citlivě, řádně oběť poučit o jejích právech a průběhu budoucího řízení, nebagatelizovat její problémy, neodbýt ji ve dveřích apod. Každý takový přešlap znamená obrovský problém nejen v dalším průběhu trestního řízení, ale především zanechává nedozírné následky na oběti jako takové, která ztrácí důvěru v právě ty, kdo ji mají pomoc, propadá se do větší deprese, více a více o sobě pochybuje, má pocit, že ji nikdo nevěří apod. Tím dochází k zásadnímu problému zvanému sekundární viktimizace oběti. A také k tomu, že většina těchto trestných činů není hlášena, protože oběti "vědí, jak by to dopadlo, když to nahlásí, a že z toho stejně nic nebude...". Takovému přístupu musíme jednoduše zabránit.

Zapomenout také nesmíme na naše úžasné dobrovolníky, kteří nám pomáhají se zvýšením sebevědomí obětí, a to různými kosmetickými či kadeřnickými proměnami.

Nedílnou součástí naší pomoci pak samozřejmě je i snaha o změnu legislativy a celého procesu od trestního oznámení až po výsledný rozsudek. Dále pak na začlenění problematiky domácího a sexualizovaného násilí i do práva občanského. Za tímto účelem spolupracujeme s mnoha poslanci a senátory napříč politickým spektrem, kdy předkládáme odborná vyjádření, příklady z praxe, upozorňujeme na zjištěné nedostatky a navrhujeme způsoby, jak tyto věci změnit. Je to však boj na dlouhou trať.