Práva oběti

Práva a možnosti, které má každá oběť v průběhu trestního řízení.

Právní pomoc zdarma

O pomoc zmocněnce si můžete požádat kdykoliv během trestního řízení.

Zmocněnce si můžete sami vybrat nebo požádat o jeho ustanovení.

Taková osoba Vám bude poskytovat právní pomoc zdarma na náklady státu.

Pomoc zmocněnce Vám zajistíme.

Citlivý a ohleduplný přístup

Orgány činné v trestním řízení jsou povinné k oběti přistupovat obzvláště ohleduplně.

Oběť má také právo, aby byla vyslýchána osobou stejného pohlaví, pokud si to bude přát.

Právo na skrytí údajů

Policii můžete požádat, aby ve všech dokumentech skryla veškeré Vaše citlivé osobní údaje, jako je adresa Vašeho současného pobytu, mobil, email, zaměstnání, škola, apod.

Právo na informace o pachateli

Máte právo požádat policii, aby Vás informovala o skutečnostech, kdy má pachatel nástup do výkonu trestu, o jeho vzetí do vazby, ale následně také o tom, kdy bude z výkonu trestu propuštěn.

Právo na zamezení kontaktu

V průběhu trestního řízení máte právo činit své procesní úkony bez přítomnosti pachatele.

Soud má tak povinnost provést výslech oběti např. prostřednictvím videohovoru z oddělené výslechové místnosti.

Odškodnění

Každá oběť má právo požádat o přiznání nároku na majetkovou a nemajetkovou újmu, která ji byla způsobena pachatelem v důsledku spáchaného trestného činu.

Kdo je zvlášť zranitelná oběť?

Dle zákona č. 45/2013 Sb., je zvlášť zranitelnou obětí:

  • dítě mladší 18 let;
  • osoba vysokého věku a hendikepovaná osoba;
  • oběť trestného činu obchodování s lidmi nebo činu teroristického útoku;
  • oběť trestného činu znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí;
  • oběť trestného činu v sexuální oblasti, trestného činu zahrnujícího nátlak, násilí nebo pohrůžku násilí;
  • oběť trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběti trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je zde zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy.